Pharmaceutical expenditure: two billion euros more next year

Pharmaceutical expenditure: two billion euros more next year