55 million euros more for pharmacies

55 million euros more for pharmacies